ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : งบประมาณ สปช.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช. 2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 6,455,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29(ดัดแปลง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 900,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน อนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : งบประมาณ สปช.
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ขนาด 3 ห้อง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : งบบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนสัตว์ไร้วิญญาณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..