ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
14 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ครูและนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
ครูแต่งกายชุดสุภาพ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
27 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 4 วิชา ได้แก่
 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กำหนดการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 4 วิชา ได้แก่
 1. คณิตศาสตร์
 2. ภาษาไทย
 3. วิทยาศาสตร์
 4. ภาษาอังกฤษ
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันปีใหม่
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา โรงเรียวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดกิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้
 • เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
 • เวลา 07.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารพระสงฆ์
 • เวลา 08.30 น. พิธีเปิด มอบของขวัญคณะกรรมสถานศึกษา 
 • เวลา 09.30 น. จัดเลี้ยงอาหารนักเรียน
 • เวลา 12.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
27 ธ.ค. 60 ผอ.สพป.อย.2 พบเพื่อนครูอำเภอบางบาล
นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดพบเพื่อนครูศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางบาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เพื่อมอบนโยบายและให้ขวัญกำลังใจกับผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในการทำงาน JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมอตฺตสนฺตมหาเถราจารย์ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)/การแต่งกายชุดสุภาพ ศูนยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางบาล
12 ส.ค. 59 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) แสดงงานวันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระขาว
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  ร่วมแสดงในงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2559  ในวันที่  12  สิงหาคม  2559 
วัดพระขาว ครูณรงค์
08 ส.ค. 59 ประชุมนิเทศติดตามครูผู้ช่วย
นายลำเพย  เย็นมนัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  ประชุมนิเทศติดตามครูผู้ช่วย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
03 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการออกเสียงประชามติ
คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้ประจำหน่วยเลือกตั้งประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอบางบาล เวลา 13.00 น.เเป็นต้นไป
หอประชุมอำเภอบางบาล งานบริหารทั่วไป
26 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี ครูณรงค์ ชุ่มโชคดี และรองฯศิริพร ไชยชมภู
26 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

จังหวัดเพชรบุรี ครูวันดี ภิญญมิืตร์ และครูอชิรศา แสงกระจ่าง
25 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม YC ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี ครูบุญนำ ปลื้มปัญญา และ รองฯศิริพร ไชยชมภู
25 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี ครูณรงค์ ชุ่มโชคดี
25 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี ครูพชรวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์
24 ธ.ค. 56 นำนักเรียนเ้้ข้าแข่งขันกิจกรรม วาดสายลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดเพชรบุรี ครูวีระพงศ์ อธิดมเสรณี
17 ธ.ค. 56 ถึง 19 ธ.ค. 56 กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวัดพระขาว ในวันที่  17-19 ธันวาคม 2556  โดยมีผู้ประเมินภายนอก คือ 1) นายเตชสิทธิ์   สุขเจริญ (หัวหน้าคณะผู้ประเมิน) 2) ดร.ไพบูลย์  ศรีสมศักดิ์  3) นายสมคิด  คล้ำจุ้ย จากหน่วยประเมิน ยู.พี. ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ประสานงาน นายอัษฎากร  ศุภกิจ โทร. 025859099, 025872336
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สมศ.
11 ธ.ค. 56 ประเมินคุณภาพภายใน จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
05 ธ.ค. 56 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2556  เวลา 18.00 น. มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลาเจริยศุข วัดพระขาว
ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 56 โรงเรียนจัดพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2556  โรงเรียนจัดพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอตตสนตมหาเถราจารย์ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
ชุดสุภาพ งานกิจการนักเรียน
27 ก.ค. 55 สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย มอบกระเป๋านักเรียนระดับประถมศึกษา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2555  เวลา  11.00 น.  สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย มอบกระเป๋าให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จำนวน 250 ใบ
ห้องประชุมรวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
23 ก.ค. 55 ถึง 25 ส.ค. 50 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ
อบรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้องประชุมอตตฺสนฺตมหาเถราจารย์ ครูสำราญ ไกรสินธุ์
20 มิ.ย. 55 อบรมโครงการตาสับปะรดน้อย
วันที่ 20 มิถุนายน 2555  สพป.อย.2 ดำเนินการจัดอบรมโครงการตาสับปะรดน้อย โดยให้ส่งครูที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด และนักเรียนแกนนำ 3 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โดยโรงเรียนวัดพระขาว จัดส่งคุณครูณรงค์  ชุ่มโชคดี เข้ารับการอบรมพร้อมคัดนักเรียนแกนนำ 3 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมอตตฺสนฺตมหาเถราจารย์ งานกิจการนักเรียน
14 มิ.ย. 55 ถึง 15 มิ.ย. 55 อบรมยุวมัคคุเทศก์
วันที่ 14-15 มิถุนายน นักเรียนระดับประถมศึกษา 25 คน และระดับมัธยมศึกษา 25 คน เข้ารับการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ณ สนามกีฬาจังหวัด จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ สพป.อย.2 ดำเนินการจัดการใ้นการหาผู้เข้ารับการอบรม พร้อมกับคณะครู จำนวน 5 คน คือ 1. นายเอกราช พันธุ์เสือ  2.นายสมชัย  ผกามาศ  3. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์  4. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา  และ 5. น.ส.ศิริพร  ไชยชมภู
สนามกีฬาจังหวัด/ใส่เสื้อของเขต.2 งานบริหารวิชาการ
08 มิ.ย. 55 โรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ศึกษาดูงานที่โรงเรียน
วันที่ 8  มิถุนายน  2555  โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดลาดเป้ง และโรงเรียนวัดบางน้อย ขอมาศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)ที่โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โดยมี นายลำเพย เย็นมนัส และคณะครูฯ รอให้การต้อนรับ
ห้องประชุมอตตฺสนฺฺตมหาเถราจารย์ งานบริหารทั่วไป
06 มิ.ย. 55 ต้อนรับครูใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณ 13.00 น. ครูใหม่ที่ได้รับย้ายเดินทางมารับตำแหน่งที่โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) มีผู้ร่วมเดินทางมาส่งด้วยประมาณ 5-7 ท่าน
ต้อนรับห้องประชุมรวมใจพัฒนา/ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
31 พ.ค. 55 เลือกตั้งผู้แทนครู สก.สค.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.30 น.- 15.30 น. เิชิญชวนข้าราชการครูไปเลือกตั้งผู้แทนครู สก.สค  ณ โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุดสุภาพ งานบริหารทั่วไป
26 พ.ค. 55 บริษัทไดนาสตี้ มอบกระเบื้องปูพื้นให้ักับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
บริษัทไดนาสตี้ มอบกระเบื้องปูพื้นให้ักับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันเสาร์ที่ 26  พฤษภาคม 2555 พร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายที่ให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
ห้องประชุมอัตตฺสนฺตมหาเถราจารย์ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
24 พ.ค. 55 รับมอบหนังสือ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
บริษัท ซีเอดบุค ได้บริจาคหนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555นี้
ชุดสุภาพ รับ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด งานบริหารทั่วไป
18 พ.ค. 55 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
มูลนิธิเด็กฯ มอบเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
ติดตั้ง ณ โรงอาหารโรงเรียน งานอาคารสถานที่
04 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมแจ้งให้ผู้ปกครองรับเงินสนับสนุนการเีรียนของนักเรียนประำจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมอัตตฺสนฺตมหาเถราจารย์ งานกิจการนักเรียน
01 พ.ค. 55 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน งานบริหารวิชาการ
24 เม.ย. 55 นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัทโอสภสภา ทุน M-150
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากบริษัทโอสภสภา ทุน M-150 ได้แก่ เด็กหญิงพรไพลิน  กิจชิตี  ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากการเขียนเรียงความ  ประจำปี 2555  จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณครูบุญนำ เป็นผู้ควบคุมพานักเรียนไปรับทุนในครั้งนี้
ชุดนักเรียน งานบริหารทั่วไป
24 เม.ย. 55 ถึง 26 เม.ย. 55 อบรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะอบรมนักเรียน ตามโครงการค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  ตั้งแต่วันที่ 24-26 เมษายน 2555 นี้
ชุดสุภาพ งานบริหารวิชาการ
17 เม.ย. 55 ถึง 20 เม.ย. 55 การเข้ารับพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
การเข้ารับพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 17-20 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
ชุดสุภาพ งานบริหารบุคคล
22 มี.ค. 55 ถึง 25 มี.ค. 55 เชิญเที่ยวงานประจำปีวัดพระขาว
วันที่ 22-25 มีนาคม 2555 ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานประจำปีวัดพระขาว ปี 2555 ซึ่งในงานมีคณะลิเก ดังๆ มาเล่นสับเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้ากัน
วัดพระขาว งานประชาสัมพันธ์
19 มี.ค. 55 ถึง 21 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ของโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
วันที่ 19-21 มีนาคม 2555  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
10 มี.ค. 55 ถึง 11 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 10 และ 11  มีนาคม  2555 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เป็นศูนย์สนามสอบให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาใช้สถานที่ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  จำนวน 11 ห้องสอบ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 8-9 มีนาคม 2555  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เป็นศูนย์สนามสอบของกลุ่มโรงเรียนสีกุก ซึ่งจะมีการสอบ  NT ชั้นป.3  จำนวน 2 วัน  และวันที่ 8 มีนาคม 2555  จะทำการสอบ LAS  ชั้น ม.2 เพียง 1 วันเท่านั้น
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ่งานบริหารทั่วไป
02 มี.ค. 55 ฝึกซ้อมการประเมินโรงเรียนในฝัน โดย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ศน.กนก  คล้ายมุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.2 นำทีมประเมินตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝันโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โดยดูการนำเสนอของกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นหลัก
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
10 ก.พ. 55 พิธีรับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2555  คุณหญิงอัมพร  มีสุข  กรรมการบริหาร ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเงินพระราชทานช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้องประชุมอัตฺตสนฺตมหาเถราจารย์/คณะครูแต่งกายด้วยเสื้อโสน งานบริหารทั่วไป
04 ก.พ. 55 ประชุมสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อำเภอบางบาล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555  ประชุมสมาชิกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  อำเภอบางบาล ทุกกลุ่มสาระ  เวลา 08.00 น.  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลาประชาคมอำเภอบางบาล/แต่งกายชุดสุภาพ งานบริหารวิชาการ/ครูพชรวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์
01 ก.พ. 55 ถึง 03 ก.พ. 55 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์  2555  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ณ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายฝึกกองพลาธิการกำลังส่งทางอากาศ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี งานบริหารทั่วไป/ครูสุชาติ รักซ้อน
21 ม.ค. 55 ผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
วันที่ 21 มกราคม 2555  ผู้แทนพระองค์ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณฑ์ พลโทวินิต ศรฤทธิ์ชิงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบินสิริภา จุฑาภรณ์ อาสา อนุรักษ์และกู้ภัย พร้อมคณะออฟโรด 4x4 ประเทศไทย นำถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดพิธีรับมอบถุงยังชีพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
ชุดสุภาพ/ห้องประชุมอัตฺตสนฺตมหาเถราจารย์ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
19 ม.ค. 55 ประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา(ขนาดกลาง) ประำจำปีการศึกษา 2554
วันที่ 19  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้มาทำการประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) มีคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ผู้ปกครองนักเีรียน  ตัวแทนศิษย์เก่า และคณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธย่า เขต 2 มาร่วมเป็นกำลังใจให้การต้อนรับในครั้งนี้
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 55 งานวันครู
ข้าราชการครูโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เข้าร่วมพิธีงานวันครู 2555 ซึ่งในงานจะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับ ครูที่ทำประโยชน์ให้ักับโรงเรียน "ครูดีศรีบางบาล"  ณ  หอประชุมอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หอประชุมอำเภอบางบาล การแต่งกายด้วยผ้าไทย งานบริหารบุคคล
15 ม.ค. 55 ต้อนรับ สโมสร Everton Football Clinic จากประเทศอังกฤษ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ได้รับเกียรติจากสโมสร Everton Football Clinic ประเทศอังกฤษ มาเยี่ยมชมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) พร้อมทำการฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนให้มีทักษะและเทคนิคในการเล่นฟุตบอล
สนามกีฬาโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป
14 ม.ค. 55 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ วัดพระขาว
วัดพระขาว/เสื้อยืดสีขาว งานบริหารทั่วไป
12 ม.ค. 55 การแข่งขันงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการนำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันในงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี  มีจำนวน  7  กิจกรรม  คือ  1) กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 3  2) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ช่วงชั้นที่ 3  3) กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 3  4) กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3  5) กิจกรรมการแปรรูปอาหาร   6) กิจกรรมแกะสลักผลไม้  และ  7) กิจกรรมภาพปะติด  ช่วงชันที่ 1
จังหวัดกาญจนบุรี งานบริหารวิชาการ
10 ม.ค. 55 รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนจากบริษัทเบียร์ทิพย์ เบอเวอรี่
รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนจากบริษัทเบียร์ทิพย์ เบอเวอรี่  ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
ห้องประชุม เบียร์ช้าง งานบริหารทั่วไป
06 ม.ค. 55 ประชุมเรื่อง งบประมาณจัดตั้งศูนย์พักพิง
เวลา  13.30 น.  ประชุม เรื่องงบประมาณจัดตั้งศูนย์พักพิง ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี งานบริหารทั่วไป
04 ม.ค. 55 มอบของขวัญปีใหม่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)

บ้านพักอาศัย ครูบุญนำ ปลื้มปัญญา
15 ธ.ค. 54 รับมอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 โรงเรียนรับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิต กรุงเทพมหานคร
ชุดสูทร งานบริหารทั่วไป
13 ธ.ค. 54 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ปีการศึกษา 2554
วันที่  13  ธันวาคม  2554  คณะกรรมการจะมาประเมินโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ปีการศึกษา 2554  ณ โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
คุณครูแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู งานบริหารทั่วไป
09 ธ.ค. 54 ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา ณ วัดสีกุก
ขอเชิญข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด อำเภอบางบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทำดีถวายพ่อ ฟื้นฟูอยุธยา ณ วัดสีกุก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  9  ธันวาคม  25554  เวลา  08.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
วัดสีกุก สพป.อย. เขต 2
15 พ.ย. 54 เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมพร้อมกัน เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒนา
สุภาพ งานบริหารทั่วไป
13 ต.ค. 54 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

       โรงเรียน วัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) ส่งคุณครูวัฒนา ภิญญมิตร์ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการกรอก ข้อมูลแทนกระดาษโดยให้โรงเรียน นำข้อมูลตามแบบกรอกข้อมูลที่ส่ง สพป.อย.๒ ไปในวันเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้วย เพื่อจะได้กรอกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปให้เสร็จภายใน ๑ วัน 


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อาคารร้อยปีชั้น ๒ ห้อง ๓๑๑๒๑ ชุดสุภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
01 ต.ค. 54 งานนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Symposium) ด้านการเรียนร่วม ภาคกลาง

    โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ส่งรองศิริพร ไชยชมภู และคุณครูสมรัตน์ พันธุ์เสือ เข้าร่วมประชุม Symposium ด้านการเรียนร่วม ๔ ภูมิภาค  ในวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน   จังหวัด ชลบุรี

 

ชุดสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 ก.ย. 54 ประกวดโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

วิทยาลัยการอาชีพเสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
19 ก.ย. 54 ประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
27 ส.ค. 50 สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย มอบกระเป๋านักเรียนระดับประถมศึกษา
วันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เวลา 11.00 น. สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย มอบกระเป๋านักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 250 ใบ
ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)
ห้องประชุมรวมใจพัฒนา โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) งานบริหารทั่วไป