ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2477  ปัจจุบันมีพื้นที่ 14   ไร่  มีอาคารเรียน ดังนี้    ปี 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จำนวน 8 ห้องเรียน  และท่านพระครูสังวรสมณกิจ เจ้าอาวาสวัดพระขาว บริจาคร่วมกับประชาชนอีก ห้องรวมเป็น 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,329,500 บาท ปี 2542 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,833,820 บาท ปี 2542  ท่านพระครูสังวรสมณกิจ บริจาคเงินส่วนตัวสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 2/28 จำนวน 18  ห้องเรียน เป็นเงิน 6,455,000  บาท ปี 2543  ย้ายอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 5 ห้องเรียน มาสร้างใหม่เป็นแบบ สปช. 105/29    จำนวน  ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  พระครูสังวรสมณกิจ บริจาคเงินส่วนตัว จำนวน 900,000  บาท ปี 2545  ได้ย้ายอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข.จำนวน ห้องเรียน     และป.1 ข.จำนวน 6 ห้องเรียน และอาคารประกอบแบบ จอย.312  อีก 1 หลัง มาสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน  10  ห้องเรียน ใต้ถุนสูงโดยได้รับงบประมาณจากท่านพระครูสังวรสมณกิจ จำนวน 2,500,000 บาท ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 500,000  บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง เมตร ยาว 250  เมตร และผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบันคือ นายลำเพย  เย็นมนัส