ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2561)

ที่

ชั้น

จำนวน

จำนวนนักเรียน

รวมจำนวน

 

 

ห้องเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

นักเรียนทั้งสิ้น

1

อนุบาลปีที่  2

2

16

21

37

2

อนุบาลปีที่  3

1

15

13

28

3

ประถมศึกษาปีที่  1

1

25

14

39

4

ประถมศึกษาปีที่  2

1

18

15

33

5

ประถมศึกษาปีที่  3

2

11

25

36

6

ประถมศึกษาปีที่  4

1

13

25

38

7

ประถมศึกษาปีที่  5

2

30

14

44

8

ประถมศึกษาปีที่  6

1

17

21

38

9

มัธยมศึกษาปีที่    1

2

41

36

77

10

มัธยมศึกษาปีที่    2

2

29

37

66

11

มัธยมศึกษาปีที่    3

2

27

25

53

 

รวมทั้งสิ้น
 

17

255
 

238

493