ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ลำเพย เย็นมนัส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา