ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สิทธิมูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายเกสร นครเพศ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิระ ตันตราจิณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ทับทิม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เอมสมบูรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ พันธุ์เทียน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา งามประดับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายลำเพย เย็นมนัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2551-ปัจจุบัน