ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่บทความทางวิชาการ
แนวทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

แนวทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

แนวการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของข้าพเจ้าตรงกับทฤษฎีแรงจูงใจ

  นายลำเพย  เย็นมนัส

                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป.อย.2

                                                                                                                                                 5  มกราคม  2556

 สำหรับทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์หรือผลสำเร็จของงาน จะสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับในกรณีที่องค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรนั้น จะต้องมีแรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่ทำให้ให้บุคลากรต้องการที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จตามจุดประสงค์ นอกจากนี้ทฤษฎีแรงจูงใจ ยังที่จะแสดงถึงความต้องการของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งจูงใจ หรือสิ่งเร้าแล้วการทำงาน จะประสบความสำเร็จ ตามความต้องการของผู้สั่งงาน ซึ่งแรงจูงใจนั้นอาจจะเป็น คำชมเชย หรือรางวัล ตอบแทนก็จะแสดงหรือตอบสนองต่อสิ่งเร้า และงานที่ได้รับมอบหมายก็จะประสบผลสำเร็จ ดังนั้นพอสรุปได้ว่าทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นทฤษฎี ที่มีความสำคัญมาในการนำมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน ที่จะมาเสริมแรง กระตุ้น ให้ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

            1.1 ผู้บริหารด้นำทฤษฎีแรงจูงใจนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในโรงเรียนได้ดังต่อไปนี้

                        1.นำทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

                        2.นำมาใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ

                        3.นำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียน โดยอาศัยแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เช่นการให้รางวัล การได้รับการยอมรับฯลฯ

                         4.นำทฤษฎีแรงจูงใจ มาเป็นเครื่องมือในการขอความร่วมมือจากชุมชน

                        5.ทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

                        6.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ

                        7.นำมาประยุกต์ใช้โดยอาศัยแรงจูงใจด้านต่าง ๆ เช่นการให้รางวัล การได้รับการยอมรับฯลฯ

                        8.ทฤษฎีแรงจูงใจ นำมาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้ครูทำงานอย่างมีความสุข โดยเฉพาะงานสอน

                        ในการบริหารงานในโรงเรียน ปกติก็นำทฤษฎีแรงจูงใจมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน นำมาใช้ตลอดเวลา เพราะการให้ขวัญและกำลังใจ หรือเสริมแรงจะต้องให้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหลักการที่จะต้องนำมาใช้ เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ในโรงเรียน ที่มีต่อผู้บริหารโรงเรียน

1.3 ผลที่ได้รับจากการนำทฤษฎีแรงจูงใจ พอสรุปสังเขป

            ตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน ผลที่ได้รับจากการใช้แรงจูงใจ มีดังนี้

                        1.ข้าราชการครูมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                        2.จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

                        3.ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

                        4.ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมากขึ้น

                        5.ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและกำลังใจทำงานมากขึ้น

                        6.ทำให้การบริหารงานในโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

                        7.ทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

                        8.ทำให้คุณภาพการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

                        9.งานจะประสบความสำเร็จ ได้อย่างไม่ยาก 

                        10.ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ทุกคนอย่างมีความสุข

                        11.ผู้ร่วมงานในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ เต็มความรู้ ความสามารถ 

                        12.โรงเรียนได้รับการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

                        13.ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ทุก ๆด้าน

            1.4 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจดังนี้

                        ทฤษฎีแรงจูงใจ เปรียบได้ดั่งกำลังใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตที่จะแสดงพฤติกรรม เพื่อสนองตอบสิ่งจูงใจ ผลที่ออกมานั้นจะเป็นความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ

                         ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นทฤษฎีสนองความต้องการของมนุษย์ ถ้ามนุษย์ ได้รับสิ่งเร้าที่ดี ก็จะให้งานประสบความสำเร็จ

                        1.เป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์มากต่อผู้ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน

                        2.ผู้บริหารทุกระดับควรมีทฤษฎีแรงจูงใจ

                        3.ใช้ทฤษฎีนี้มาตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นผู้บริหารโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

                        4.เป็นทฤษฎี ที่ควรนำมาใช้ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

5.ได้พยายามนำมาใช้ เพราะเป็นสิ่งที่ควรนำมาเป็นแรงเสริมให้กับเพื่อนร่วมงาน 

                        ทฤษฎีแรงจูงใจ เป็นอีกหลักการหนึ่ง ที่ผู้บริหารโรงเรียน ควรจะต้องนำมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการให้ขวัญ แรงเสริมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนา ซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นแรงกระตุ้นที่จะนำพาองค์กรในโรงเรียนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีความสุขและได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,00:00   อ่าน 2273 ครั้ง