ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

จุฑามาศ เกื้อกูลธรรมกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางชนนิกานต์ ประสันทวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกันทิมา เสมามอญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1