ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววันชุลี ประวิตรานุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมรัตน์ พันธุ์เสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางวันดี ภิญญมิตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1