ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายเอกราช พันธุ์เสือ
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางวันดี ภิญญมิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1