ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมนชิดา ไกรไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐธีรา ทองเปรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1