ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญาวีร์ จิตรักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์