ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พชรวัฒน์ ภิญญวัฒนพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

บุญนำ ปลื้มปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรพิมล ญาณจรูญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐกานต์ ภิญญะวัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0