ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ รักซ้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเมธ วรรณวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวีระพงค์ อธิดมเสรณี
ครู คศ.2