ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณรงค์ ชุ่มโชคดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกราช พันธุ์เสือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางทรงสุดา คำดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1