ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุธีรา อรรถโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสงค์ นาแถมพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอัครพล พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1