ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเสาวลักษณ์ โตทองหลาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ทัศนีย์ วินิชชากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1