ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายวรินทร ครุธามาศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพี้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ จริตควร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกอเซ็ม โตลอย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา สุขชูศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย สุวรรณรังค์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม ทิพย์เนตร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช พันธุ์เสือ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสำเริง เกิดกล้า
ตำแหน่ง : อนุกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา สุวรรณประภา
ตำแหน่ง : อนุกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางจรัญญา ยอดเสรณีย์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา เกิดญาติ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายลำเพย เย็นมนัส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว กรรมการ/เลขานุการ